Quy trình biên dịch

[rev_slider steptrans]

[/rev_slider]

Quy trình thông dịch

 • 1.Khách hàng liên hệ

  15

  Khách hàng cần thông báo thời gian, địa điểm, ngôn ngữ, nội dung, hình thức thông dịch, điều kiện đối với thông dịch viên, v.v…

 • 2.Báo giá

  30

  Nhân viên nghiệp vụ sẽ căn cứ vào thông tin đưa ra và yêu cầu của khách hàng để tiến hành đánh giá và báo giá.

 • 3.Xác nhận ủy quyền

  45

  Ký kết thư đồng ý hoặc chi trả tiền đặt cọc, để xác nhận ủy quyền biên dịch và tiện phân công thông dịch viên.

 • 4.Chuẩn bị trước

  60

  Xác nhận rõ với khách hàng về thời gian, địa điểm có mặt và những thông tin liên quan, để cung cấp cho thông dịch viên tiến hành chuẩn bị trước.

 • 5.Xác nhận lại

  70

  Trước thời gian thông dịch, cần xác nhận lại với khách hàng xem có thay đổi gì không.

 • 6.Tiến hành thông dịch

  90

  Thông dịch viên đến hẹn đúng giờ để tiến hành thông dịch.

 • 7.Kiểm thảo rút kinh nghiệm

  100

  Điều tra chất lượng phục vụ thông dịch, để rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng phục vụ sau này.